Scop:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitaţii partenerilor sociali, a organizaţiilor societăţii civile şi a actorilor economici de a acţiona împreună în sprijinul dezvoltării durabile şi al creşterii adaptabilităţii mediului privat românesc la standardele europene,prin promovarea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social.

Perioadă de implementare:
Ianuarie 2011 – Ianuarie 2014

Parteneri:
Proiect coordonat de Transparency International Romania, în parteneriat cu:
GDSI Irlanda
Softwin Romania

Obiective:

 • Implementarea conceptului de responsabilitate socială şi de integritate a mediului de afaceri, precum şi a dialogului dintre actorii sociali relevanţi, ca premisă pentru iniţiative comune pentru dezvoltarea durabilă, ocupare şi incluziune socială
 • Creşterea capacităţii şi expertizei actorilor relevanţi de pe piaţa muncii de a se adapta la standardele europene şi internaţionale privind dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea civică şi socială
 • Dezvoltarea capacităţii actorilor locali, regionali şi naţionali de a participa la dialogul social privind politicile, strategiile şi priorităţile de coeziune economico-socială, cu scopul de a promova principiului bunei guvernări şi principiul parteneriatului public-privat în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale

Activităţi:

 • Organizarea cadrului operaţional şi managementul proiectului – presupune planificarea în detaliu a fiecărei activităţi pentru atingerea rezultatelor, monitorizarea şi evaluarea permanentă a derulării proiectului, precum şi realizarea raportărilor tehnico-financiare trimestriale şi finale şi a achiziţiilor necesare.
 • Studii şi cercetări semestriale – vor fi realizate la nivel naţional şi se vor articula în jurul unor subiecte privind mediul de afaceri din România (reglementări, standarde etice existente, stadiul implementării unor iniţiative de responsabilitate socială, gradul de participare la dialogul social etc.), reglementările privind dialogul social în Romania, analize legislative şi reglementări privind dezvoltarea durabilă etc.. Rezultatele studiilor vor fi utilizate în determinarea priorităţilor de acţiune pentru campania de conştientizare, în identificarea nevoilor de formare ale mediului de afaceri, ale partenerilor sociali şi a societăţii civile, dar şi în stabilirea principalelor puncte de interes pentru dezvoltarea unor iniţiative comune de advocacy în domeniu.
 • Campanie de informare şi conştientizare şi evenimente de promovare – activitatea va viza atât promovarea obiectivelor şi activităţilor proiectului, cât şi elaborarea şi implementarea concomitentă a unei campanii de conştientizare la nivel naţional pentru promovarea conceptului de integritate şi responsabilitate socială în mediul de afaceri.
 • Elaborarea şi implementarea programului de formare profesională continuă pe tema "Responsabilitate socială şi integritate pentru dezvoltare durabilă" - –Cursurile se vor adresa personalului partenerilor sociali, al membrilor pactelor regionale pentru ocupare şi incluziune socială şi ai parteneriatelor locale, al organizaţiilor societăţii civile, al asociaţiilor profesionale, al Camerelor de Comerţ şi Industrie, al asociațiilor IMM-urilor şi al asociaţiilor oamenilor de afaceri. Programul de formare va fi unul integrat, combinând formarea clasică cu cea on-line.
 • Dezvoltarea unei reţele inter-instituţionale de dialog social – semnarea unor pacte de integritate, adoptarea unui set de măsuri şi modalităţi de creştere a interesului angajatorilor faţă de conceptul de responsabilitate socială şi faţă de investiţia în dezvoltarea resurselor umane, pentru asigurarea bunei guvernări şi a dezvoltării durabile

Rezultate:

 • Metodologie de monitorizare şi evaluare
 • 7 Raportări semestriale si finala
 • 6 studii şi cercetări
 • Strategie şi plan de campanie de conştientizare/informare
 • 16 Evenimente de promovare
 • Website funcţional şi actualizat
 • 2000 Afişe
 • 20000 Fluturaşi
 • 3 Spoturi audio/video
 • Suport de curs
 • Platforma e-learning
 • 30 cursuri e-learning
 • 30 cursuri clasice
 • 600 participanţi
 • 3 grupuri de lucru
 • 5 pacte de responsabilitate socială şi integritate semnate
 • Centru de resurse
 • 10 dezbateri publice
 • 200 participanţi

 

Suma Finală:
8.116.619 RON

Finanţatori:
Uniunea Europeană – Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane