Background Image
Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

3

T R AN S P AR E NCY I N F O

l eg i s l a

ț

i e

Directiva 2014/95/EU privind

Necesitatea de a îmbunătăți

transparența în ceea ce pri-

vește informațiile sociale și

de mediu ale întreprinderilor

reprezintă o componentă a

strategiei UE de promovare a

responsabilității sociale pen-

tru companii.

Raportarea non-financiară este

vitală

pentru

gestionarea

schimbării către o economie

globală

durabilă,

ea

concentrându-se pe trei ele-

mente fundamentale: profitabi-

litatea pe termen lung, justiția

socială și protecția mediului.

De asemenea, aceasta ajută la

monitorizarea performanțelor

întreprinderilor și a impactului

lor în societate.

Responsabilitate Socială Cor-

porativă este o măsură de

creștere sustenabilă și inteli-

gentă, iar Directiva 2014/95/EU

privind dezvăluirea diverselor

informații non-financiare de

către anumite întreprinderi și

grupuri mari introduce pentru

prima dată elemente de rapor-

tare a informațiilor non-

financiare. Noul cadru legislativ

vizează companiile mari care

au peste 500 de angajați, în

special instituțiile de interes

public cum sunt băncile, socie-

tățile de asigurare și alte com-

panii desemnate de Statele

Membre. Scopul este de a se

ajunge la aproximativ 6000 de

întreprinderi mari care își des-

fășoară activitatea pe teritoriul

U.E.

Companiile vor trebui să intro-

ducă în rapoartele lor de gesti-

une informații cu privire la poli-

ticile, riscurile și rezultatele le-

gate de probleme de mediu,

aspectele vieții sociale, respec-

tarea drepturilor omului, chesti-

uni legate de anticorupție și

luarea de mită, precum și infor-

mații despre diversitatea consi-

liului lor de administrație. Sco-

pul este de a ajuta investitorii și

celelalte părți interesate să își

formeze o imagine mult mai

cuprinzătoare despre perfor-

manțele companiei. Astfel, în

cadrul rapoartelor vor fi inclu-

se: o scurtă descriere a mode-

lului de afaceri (business mo-

del); o descriere a politicilor,

incluzând aici și procesul de

precauție implementat (due

diligence processes); rezultate-

le acestor politici; riscurile din

fiecare zonă de interes și mo-

dul în care compania gestio-

nează aceste riscuri; precum și

indicatorii non-economici de

performanță relevanți.

Directiva adoptă o abordare de

tipul „raportează sau explică”,

ceea ce înseamnă că întreprin-

derile care nu elaborează poli-

tici într-una sau mai multe din

zonele de interes sunt obligate

să explice din ce motiv nu

abordează aceste tematici. Di-

rectiva oferă o flexibilitate sem-

nificativă companiilor pentru a-

și prezenta informațiile relevan-

te în modul în care ele consi-

deră ca fiind cel mai util. Ele se

pot folosi atât de ghidurile in-

ternaționale, europene, cât și

de cele naționale.

Directiva a intrat in vigoare pe

16 decembrie 2014, iar statele

mebre UE au la dispozitie 2 ani

pentru a o transpune in legisla-

ția națională. Comisia Euro-

peană organizează work-

shopuri informale de transpu-

nere, pentru a sprijini autorități-

le naționale.

Directiva Europeană

Privind Raportarea Nefinanciară