Background Image
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

5

T R AN S P AR E NCY I N F O

b u n e p r ac t i c i

corupția.

Solicitaţi companiilor să publice listele cu toate

filialele, companiile afiliate, asociațiile în parti-

cipațiune și alte entități asociate.

Majoritatea

reglementărilor aplicate companiilor cotate la bursă

publică doar participaţiile la investiţiile materiale.

Deşi este un punct de pornire pentru creșterea

transparenţei, standardul determină doar o publi-

care limitată şi poate conduce la omisiunea multor

exploataţii de grup. O listă completă a entităţilor

asociate pentru fiecare companie multinaţională

trebuie să fie disponibilă publicului. Acolo unde

există deja astfel de solicitări ele trebuie extinse,

iar pragurile de semnificaţie trebuie eliminate,

pentru a asigura o imagine completă asupra

operaţiunilor desfășurate de companie peste ho-

tare.

Solicitaţi tuturor companiilor să publice

conturile financiare de la ţară la ţară (acolo

unde este cazul, de la proiect la proiect).

Transparenţa corporativă permite cetăţenilor să

evalueze impactul companiilor multinaţionale în

comunităţile lor şi ajută la identificarea corupţiei. Au

existat anumite progrese privind raportarea defal-

cată pe țări, spre exemplu prin legea Dodd-Frank

în SUA, ca și prin Directiva europeană privind

transparenţa, respectiv prin noile cerinţe privind

instituţiile de credit din UE. Toate guvernele trebuie

să urmeze această iniţiativă şi să adopte legi care

promovează cele mai înalte standarde de rapor-

tare. Trebuie să depăşească legislaţia existentă şi

să ceară companiilor din toate sectoarele industriei

să-şi publice conturile financiare din fiecare ţară în

care operează.

3

Către investitori

Solicitaţi ca întreprinderile să

informeze mai comprehensiv şi folo-

siţi aceste informaţii în deciziile de

investiţii.

Pentru a identifica riscurile

financiare, politice şi de reputaţie ale unei com-

panii, investitorii trebuie să ştie cum se raportează

compania la riscul de corupţie. Este esențial pentru

investitori să înțeleagă structurile organizaționale

ale companiei: unde se află fiecare sucursală, fil-

ială sau întreprindere mixtă, alături de publicarea

informațiilor financiare pentru fiecare țară.

Solicitaţi standarde de audit mai comprehen-

sive pentru a îmbunătăţi evaluarea expunerii la

risc a companiei.

Investitorii şi celelalte părți in-

teresate trebuie să susțină adăugarea raportării

defalcate pe țări între Standardele Internaţionale

de Raportare Financiară (International Financial

Reporting Standards- IFRS). Dată fiind importanţa

IFRS ca standard de dezvăluire financiară pentru

afacerile internaţionale, acest lucru ar reprezenta

un pas semnificativ către schimbarea practicilor de

publicare.

4

Către organizațiile societății

civile

Solicitaţi companiilor să fie mai trans-

parente.

Societatea civilă trebuie să-şi

orienteze eforturile de advocacy în ve-

derea sporirii transparenţei în companiile mul-

tinaționale. Cetăţenii au dreptul să aştepte de la

companii standarde anti-corupţie ridicate. De ase-

menea, au dreptul să ştie ce companii operează în

ţara lor și care este dimensiunea acelor operaţiuni.

Monitorizaţi, analizaţi şi diseminaţi informaţiile

corporative de interes public.

Societatea civilă

trebuie să folosească aceste informaţii pentru a

convinge guvernele, autorităţile de reglementare şi

companiile să îmbunătăţească standardele anti-

mită din întreprinderi şi să contracareze fluxurile

ilicite de bani și corupția în general.

Promovaţi adoptarea raportării defalcate pe

ţări.

Conceptul de raportare a datelor financiare

defalcate pe șări este relativ nou, dar câştigă teren.

Societatea civilă trebuie să se mobilizeze pentru a

determina guvernele şi companiile să adopte

măsurile necesare pentru stimularea transparenţei

și responsabilității.

(sursa: Transparency International, Transparency

in Corporate Reporting 2014)