CONFIDENŢIALITATEA

Confidențialitatea este un set de reguli sau o promisiune care limitează accesul sau impune restricții pe anumite tipuri de informații. Astfel, un medic nu are voie să facă publice informaţii personale despre pacienţii săi, un psiholog este obligat să ţină secrete detaliile conversaţiilor sale cu pacienţii săi, iar o bancă sau orice altă firmă ce deţine informaţii personale despre clienţii săi - cum ar fi numerele de cont, adresele, numerele de telefon, CNP-ul sau seria şi numărul de buletin – nu au voie să le împărtăşească nimănui.

Deseori, contractele de angajare conţin clauze de confidențialitate. Conform Codului Muncii,“prin clauza de confidenţialitate părțile convin ca, pe toata durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, sa nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de munca sau în contractele individuale de muncă.” Informaţiile care fac obiectul clauzelor de confidenţialitate trebuie să derive din atribuţiile înscrise în fişa postului persoanei în cauză şi trebuie să fie definite în mod clar, detaliat şi exact. Obligaţia de confidenţialitate este considerată a fi o obligaţie de serviciu normală, îndeplinirea acesteia nefiind compensată în plus.

Obligaţia de confidenţialitate există atât pe timpul perioadei contractuale, cât şi după suspendarea sau încetarea contractului de muncă, indiferent de cauzele ce au dus la aceasta situaţie.

Dacă una dintre părţi nu respectă clauza de confidenţialitate, aceasta este obligată să plătească daune-interese celeilalte părţi. Daunele-interese constau dintr-un echivalent în bani destinat să acopere prejudiciul suferit ca urmare a dezvăluirii informaţiilor privilegiate. În cazul în care această sumă nu este prevăzută în contract, ea este stabilită de instanţă în funcţie de evaluarea prejudiciului. Dovada prejudiciului suferit ca urmare a nerespectării clauzei trebuie să fie adusă de către partea vătămată.

Descarca