POSDRU

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) este un program de finanţare a proiectelor  utilizând fonduri europene. El a fost aprobat de către Comisia Europeană la data de 22 noiembrie 2007. Obiectivul general al acestuia este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. Pe lângă acest obiectiv general, el mai are şi o serie de obiective specifice, după cum urmează:

  1. Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a invaţământului superior şi a cercetării;
  2. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
  3. Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
  4. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
  5. Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
  6. Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;          
  7. Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Programul oferă finanţări proiectelor  a căror obiectiv general se încadrează în una dintr-o serie de axe prioritare. Acestea sunt următoarele:

AXA PRIORITARĂ 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

AXA PRIORITARĂ 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.

AXA PRIORITARĂ 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor.

AXA PRIORITARĂ 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.

AXA PRIORITARĂ 5: Promovarea măsurilor active de ocupare.

AXA PRIORITARĂ 6: Promovarea incluziunii sociale.

AXA PRIORITARĂ 7: Asistenţa tehnică.

POSDRU este gestionat de către Agenţia de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), aflată sub egida Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Descarca