Legea 161/2003

Art. 70: “Prin conflict de interese se înțelege situația in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o funcție publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care ii revin potrivit Constituției si altor acte normative.”

Codul Penal

Art. 253: “Fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea  unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, șotul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în rapor-turi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de o rice natură, se pedepsește cu închi-soare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică pe durată maximă.”

Conflictul de interese din perspecti-vă juridică poate fi definit ca aceea situaţie în care un funcţionar public este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la peroane fizi-ce şi juridice cu care are relații cu caracter patrimonial, este chemat să participe în ca-drul aceleiaşi comisii cu funcţionarii publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I sau atunci când interesele sale patrimoniale, ale soţului sau a rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. Cele mai forme de conflict de interese sunt următoarele:

  • conflictul autogenerat, în care un funcţionar influențează organizație să intre într-o tranzacţie cu el însuşi, sau cu o altă organizaţie de pe urma căreia să beneficieze
  • conflictul în care interesele de la un loc de muncă intră în contradicţie cu cele de la altul;
  • conflictul familial, în care un soţ, copil, sau altă rudă apropiată este angajat (sau aplică pentru a se angaja) sau în cazul în care sunt achiziţionate bunuri sau servicii de la o astfel de rudă sau o firmă controlată de către o rudă.

Descarcare