Asistenta Legala Anti-Coruptie - Centrul ALAC

Raporteaza coruptia

Ati fost martori sau victime ale unor infracțiuni de corupție?

Raporteaza coruptia !!!

Istoric ALAC

Centrul de Asistenţă Anticorupţie/ALAC este un proiect instituţional al reţelei Transparency Internaţional, în Europa de Sud – Est şi funcţionează în cadrul unui departament autonom al Transparency Internaţional Romania/ Asociația Română pentru Transparenţă.

În România, Centrul funcționează din anul 2003 cu finanţare din partea Ministerului Federal de Externe al Germaniei prin Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate în Europa (SPAI).

Din anul 2014 în cadrul Centrului se implementează proiectul “Speak Up IIEngaging Citizens in fighting corruption in Southern Europe” ( Implicarea cetatenilor in lupta impotriva coruptiei in sud estul Europei”), finanțat de DG Home , linie finanțare Home/2012/SEC/AG, care se derulează şi în Bulgaria, Italia, Portugalia, Slovenia, Cipru

Ce face Centrul pentru tine

Pentru victime sau martori ai faptelor de corupție și a avertizorilor de integritate:

 • Oferă informații, consiliere și asistență juridică
 • Susține demersurile cetățenilor în sesizarea corupției
 • Asistă în fața autorităților competente
 • Transmite cazuri autorităților competente
 • Monitorizează soluționarea cazurilor semnalate

Ce NU face Centrul

 • Nu se pronunță în locul organelor de cercetare penală (poliție, parchet, etc.)
 • Nu se substituie instanțelor de judecată
 • Nu se substituie activității avocațiale
 • Nu reprezintă petenții în instanță
 • Nu efectuează cercetare sau expertize

Serviciile proiectului

Furnizarea de informații, consiliere şi asistenţă juridică, cu respectarea competenţei Centrului, aşa cum este inserată pe site-ul asociației, servicii specializate pentru avertizorii de integritate.

Cui se adresează acest proiect?

Tuturor cetățenilor care au fost martori sau victime ale unor infracțiuni de corupție, precum si avertizorilor de integritate.

Care sunt infracțiunile vizate?

 • Luarea de mită - art. 289 din Codul penal;
 • Darea de mită – art. 291 din Codul Penal;
 • Traficul de influenţă – art. 292 din Codul penal;
 • Cumpărarea de influenţă – art. 292 din Codul penal;
 • Conflictul de interese - art. 301 din Codul penal;
 • Infracțiuni legate de achizițiile publice sau realizate în acest regim din fonduri publice;
 • Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000,  astfel cum a fost modificată şi completată ( exemplu: luarea şi darea de mita - art. 7 -  atunci când persoana care a comis-o, exercita o funcție de demnitate publică, este judecător sau procuror, organ de cercetare penala sau cu atribuții de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; art. 13 indice 2 - abuzul în serviciu sau uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit; infracțiunile ce prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 indice 1-3; art.18 indice 1 - folosirea sau prezentarea cu rea credința de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau cele administrate de aceasta, ori in numele său; omisiunea de a furniza cu știința datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al UE, cele administrate de aceasta ori in numele ei; art.18 indice 2 – schimbarea, fără respectarea normelor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul UE sau din cele administrate de aceasta ori in numele ei; schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației unui folos legal obținut daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al UE sau cele administrate de aceasta ori in numele ei; art. 18 indice 3 - folosirea sau prezentarea cu rea credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al UE sau către cele administrate de aceasta ori in numele ei).

Exemple de situații compatibile cu activitatea Centrului:

 1. Agentul de circulație nu încheie proces verbal de constatare şi sancționare a unei contravenții, în schimbul solicitării şi acceptării unei sume de bani.
 2. Un avocat solicită de la clientul său, un onorariu pe care pretinde ca îl va împărţi cu polițistul/ judecătorul/ procurorul, care va soluționa cazul.
 3. Un cetăţean are pe rolul unei instanțe un proces civil/penal şi nu are şanse de câştig foarte mari. Pentru a fi sigur de reuşită remite o suma de bani/ un bun, un serviciu  judecătorului/unui membru al completului.
  Soluția dată în cauză este favorabilă respectivului cetăţean. Chiar daca soluția instanței de recurs validează hotărârea dată, fapta de corupție există din punctul de vedere al acceptanților sumei de bani respective, întrucât magistratul primește banii/alte beneficii,  în afara celor  legale.
 4. Refuzul unui funcționar/ grefier de a elibera un certificat/ autorizație/ răspuns în termenul legal reprezintă o exercitare abuzivă a atribuțiilor de serviciu, respectiv un abuz.
 5. Aceeaşi natură juridică o are şi fapta persoanei îndrituite legal/ polițist de a reţine un cetăţean peste termenul prevăzut de lege sau peste termenul menționat în mandatul de arestare preventivă emis de către judecător.  

Reguli

Completarea  formularului de sesizare on-line cu: date personale, situația de fapt, problema legată de corupție :

 • Descrierea faptei semnalate nu poate să depăşească spaţiul alocat. De aceea trebuie să prezentaţi faptele pe scurt, în ordine cronologică, urmărind aspectele relevante, fără aprecieri de ordin subiectiv.
 • Pentru susţinerea demersului vor fi anexate numai copii ale documentelor relevante (scanate in format pdf, dimensiune maximă 2M/fișier atașat)
 • Toate câmpurile din formular sunt obligatorii şi trebuie completate.

Dacă sunt necesare informaţii suplimentare pentru lămurirea cazului, acestea vă vor fi solicitate de consilierul care a preluat sesizarea.

Documentele astfel primite vor fi păstrate în arhiva Centrului timp de 1 an de la data ultimei corespondențe trimise către dumneavoastră.

Respectarea competenţei Centrului, astfel cum este inserată pe site-ul Asociației Române pentru Transparenţă; Centrul nu se poate substitui nici unei jurisdicţii administrative sau judiciare în dezbaterea fondului cauzei, ci acordă informații, îndrumă, transmite, consiliază, monitorizează, susține poziții publice, fără a se substitui activității avocațiale.

Respectarea confidenţialităţii colaborării, în acest sens, în situația în care sesizarea va fi apreciată ca răspunzând competenţei Centrului se va trimite spre completare şi semnarea unui  „acord de confidențialitate”.

Intrebari frecvente

1. Ce reprezintă Centrul de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni / ALAC ?

Centrul de Asistenta Anticorupţie pentru Cetăţeni este un departament autonom in cadrul  Asociatiei Romane pentru Transparenta/Transparency International Romania, organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este promovarea în spirit solidar a sistemului de integritate pentru diminuarea corupţiei prin sprijinul acordat victimelor/ martorilor unor fapte de coruptie, precum si avertizorilor de integritate

2. Poate Centrul de Asistenta Anticorupţie pentru Cetăţeni să mă reprezinte în instanţă?

Centrul nu se poate substitui nici unei jurisdicţii administrative sau judiciare în dezbaterea fondului cauzei, însă a luat în considerare în analiză, respectarea drepturilor procedurale şi a celorlalte norme privind derularea cercetărilor.

3. Ce este corupţia?

Corupţia reprezintă, în fapt, folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul satisfacerii unor interese personale.

4. Ce se înţelege prin termenul de “public” ?

Prin "public" se înţelege,  conform art.176 din  Codul Penal, tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publica.

5. Ce este un funcţionar public?

Funcţionarul  public, în sensul legii penale - art. 175 C.P - este: (1) persoana care cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără remuneraţie: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti; b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectivului de activitate al acesteia; (2) persoana care exercită un serviciu de interes public, pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire a îndeplinirea respectivului serviciu public;

6. Ce se înţelege prin avertizor de integritate?

 Avertizorul de integritate este, potrivit Legii nr. 571/2004, persoana care face o avertizare  în interes public şi care este încadrată în una din autorităţile publice, instituiții publice sau celelalte unităţi din sectorul public.

7. Ce este o avertizare în interes public?

Avertizarea în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

8. Cu ce tip de infracţiuni NU se ocupă Centrul?

Centrul nu se ocupă de alte încălcări ale legii şi drepturilor dvs.( ex. neglijenţă în serviciu, eroare judiciară, simpla incompetenţă, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, litigiu de muncă, litigiu imobiliar, tulburare de posesie, etc.), ci numai de fapte de corupţie sau abuz din sectorul public.