Sistemul de Management al Eticii si Conformitatii (SMEC)

Obiectivul strategic al acestui program de consultanţă oferit de Transparency International Romania este următorul: identificarea şi implementarea valorilor de natură etică şi deontologică necesare pentru asigurarea funcţionării eficiente a instituției, a bunei guvernanţe şi a creşterii capitalului de încredere al părţilor interesate în brandul organizaţiei.

Programul este construit pe trei etape, fiecare etapă având o serie de activităţi cuantificabile, care permit urmărirea întregului proces pe parcursul derulării acestuia.

Etapa I

Analiza contextului socio-economic în care organizația funcționează, a reglementărilor și principiilor de guvernanță aplicabile organizației.

Analiza proceselor la nivelul organizației și cu mediul extern, precum și diagnosticarea culturii organizaționale.

Actualizarea Codului de etică și conduită profesională aplicabil la nivelul organizației.

 

 

Etapa II

Analiza cadrului instituțional în vederea identificării structurilor organizaționale necesare managementului eticii și conformității.

Identificarea mecanismelor și instrumentelor necesare managementului eticii și conformității, precum și elaborarea procedurilor/ metodologiilor/ instrucțiunilor necesare managementului eticii și conformității.

 

Etapa III

Analiza transparenței instituţionale

Aplicarea prevederilor privind raportarea non-financiara, a Legii 544/2001

Elaborarea procedurilor si indicatorilor privind analiza transparenței în raportarea instituției.

Furnizarea de consultanţă juridică pe aspecte de etică, integritate şi conformitate din perspectiva evoluţiilor în spaţiul comunitar.

 


Principalele beneficii

Construirea unei culturi a integrității în cadrul instituției. Adoptarea de bune practici în domeniul guvernanței corporative.


Dezvoltarea unei strategii instituționale integrate centrate pe maximizarea profitului, şi ca efect al politicilor de conformita


Dezvoltarea de politici de responsabilitate socială corporativă


Definirea misiunii, viziunii și valorilor instituției


Identificarea și definirea valorilor de natură etică și deontologică necesar a fi asumate în contextul noii misiuni și viziuni a


Actualizarea codului de etică al instituției


Crearea cadrului instituţional pentru asigurarea unui management eficient al eticii şi conformităţii în cadrul instituției


Crearea mecanismelor și instrumentelor necesare managementului conformității și eticii


Asigurarea conformităţii documentelor interne cu reglementările de etică, integritate, transparenţă, conformitate


Dezvoltarea sistemului de gestionare a sesizărilor privind abaterile etice prin dispozitivele de alerta profesionala