Titlul proiectului:
„DISC-Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității” Cod MySMIS 119593/ Cod SIPOCA 467

Finanțator:
proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2 - Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020).

Parteneri în proiect:
Municipiul Botoșani, Transparency International România I Asociaţia Română pentru Transparenţă

Valoare totală: 414,468.11 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 349.239,24 lei.

Perioada de implementare:
16 luni

Obiectiv general:
Dezvoltarea unui Sistem de Management al Calității și Performanței unitar și eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 și pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul Botoșani, în scopul consolidării unui management performant și optimizării proceselor orientate către beneficiari.

Obiective specifice:

 • Standardizarea proceselor de lucru la nivelul UAT Municipiul Botoșani, asigurarea eficientizării acestora și corelării între sistemul de management al calității și performanței cu sistemul de control intern managerial, precum și recertificarea SR EN ISO 9001, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și al consolidării capacității instituționale a UAT Municipiul Botoșani.
 • Implementarea unui sistem informatic inovativ de management al proceselor și documentelor la nivelul UAT Municipiul Botoșani, în vederea dezvoltării și consolidării Sistemului de Management al Calității și Performanței, necesar creșterii calității și a accesibilității serviciilor publice.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților a 150 de persoane, personalul din cadrul UAT Municipiul Botoșani privind implementarea, respectarea și actualizarea continuă a standardelor de management al calității, prin sesiunile de formare profesională clasică și e-learning, acțiuni de networking și schimb de bune practici, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor de OS2.1 și implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

 

Activități finanțate

 • Activitatea 1. Management de proiect
 • Activitatea 2. Informarea și publicitatea proiectului
 • Activitatea 3. Organizarea de acţiuni de identificare a bunelor practici şi networking în vederea actualizării sistemului de management al calităţii și performanței
 • Activitatea 4. Implementarea unui sistem de management al calității și performanței integrat și eficient, pe baza rezultatelor evaluării CAF.
 • Activitatea 5. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor
 • Activitatea 6. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului propriu, inclusiv a factorilor de decizie
 • Activitatea 7. Elaborarea unui manual privind instrumentele create în cadrul proiectului

 

Rezultate

 • 1 studiu de bune practici în domeniul managementului calității în administrația publică, publicat.
 • 4 ateliere de lucru pentru bune practici, organizate, definirea și implementarea standardelor de calitate.
 • 1 vizita de studiu și schimb de bune practici în București la Primăria sectorului 2, organizată.
 • 1 studiu de bune practici editat și tipărit în 300 exemplare.
 • 1 sistem de management al calității și performanței unitar, implementat.
 • Recertificarea SR EN ISO 9001 obținută.
 • 1 sistem informatic integrat de management al documentelor, dezvoltat și implementat (registratură electronică cu mai multe puncte de intrare/ înregistrare, platformă internă de e-learning).
 • 60 de persoane certificate la finalul cursurilor.
 • minimum 100 persoane care urmează cursuri online.
 • 1 Manual privind instrumentele create în cadrul proiectului, elaborat, tipărit si diseminat.

 

Primaria Botosani
Municipiul Botosani


Transparency International Romania

COMPETENȚA FACE DIFERENȚA! PROIECT SELECTAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN