Procedura recomandărilor date de Avocatul Poporului ca modaliate de sprijinire a persoanelor în raporturile cu autoritățile administrative centrale a fost realizată de Transparency International România în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS 111830 / cod proiect: SIPOCA 377. Activitatea 7: Dezvoltarea modelelor de rezolvare alternativa a litigiilor administrative, prin dezvoltarea unor ghiduri si proceduri de soluționare a plângerilor administrative, recursurilor grațioase si ierarhice. Subactivitate 7.2: Elaborarea a 3 modele de proceduri de asistența si soluționare administrativa a plângerilor cetațenilor cu privire la abuzuri si nereguli.

În elaborarea procedurii a fost ales ca model de analiză Avocatul Poporului având o dublă perspectivă. Pe de o parte, Avocatul Poporului este o instituţie publică centrală care urmăreşte în general punerea corectă în aplicare a legislaţiei de către autorităţile administraţiei publice în raport cu persoanele fizice. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile desfăşoară o serie de proceduri care sunt descrise de legislaţia în vigoare şi trebuie utilizate în totalitate potrivit scopului avut în vedere de legiuitor.

Pe de altă parte, pentru o corectă şi eficientă soluţionare a petiţiilor, ori pentru a determina corectitudinea cu care autorităţile administraţiei publice acţionează în cazul sesizărilor din oficiu, Avocatul Poporului trebuie să privească întreaga conduită a autorităţii administrative de specialitate prin prisma principiilor generale care asigură dreptul la o bună administrare.

Exemplele conţinute în procedura amintită au selectat, pe baza activităţii Avocatului Poporului, cele mai frecvente şi cele mai grave încălcări ale drepturilor persoanelor fizice în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice centrale conturând în acelaşi timp un îndrumar pentru asistenţă şi soluționare administrativă a plângerilor pentru o autoritate publică centrală.

Documentul astfel elaborat contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 4 al proiectului: prevenirea abuzurilor si a neregulilor din AP si sistemul judiciar, prin consolidarea metodelor alternative de soluționare si prevenire a litigiilor, în special recursul grațios si recursul ierarhic, pe baza a trei modele de proceduri administrative de asistența si soluționare a plângerilor cetațenilor cu privire la abuzuri si nereguli.

De asemenea, contribuie la îndeplinirea Rezultatului de proiect 7:Grad crescut de acces la justiție pentru cetațenii care sunt victime ale neregulilor si abuzului din administrația publica si sistemul judiciar, prin dezvoltatea si promovatea a 3 proceduri model de asistența si soluționare alternativa pe cale administrativa a plângerilor cetațenilor.

 

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, în perioada iulie 2018 – martie 2020.

 

Proiectul SIPOCA377 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!