Titlul proiectului: „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate.SIBIU - Strategia 2030”, cod MySMIS: 126475 / cod proiect: SIPOCA: 563

Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu în calitate de beneficiar, implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociația Română pentru Transparență.

Obiectivul general al proiectului: Optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP în cadrul administrației Județului Sibiu, prin abordarea strategică a dezvoltării județului pe termen lung, utilizând instrumente de planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate și prin dezvoltarea soluțiilor de simplificare a relației dintre Consiliul Județean și cetățeni.

Obiective specifice

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea capacității de planificare strategică și fundamentare a deciziilor la nivelul Consiliului Județean Sibiu, prin dezvoltarea de mecanisme de participare publică, prioritizare a investițiilor și prin desfășurarea unui exercițiu amplu de planificare strategică și a politicilor publice,  permițând atât fundamentarea solidă a tuturor investițiilor și deciziilor în perioada 2020-2030, cât și creșterea nivelului de competență la nivelul instituției printr-o învățare experimentală.

Obiectivul specific 2: Creșterea accesului online la serviciile publice gestionate de Consiliul Județean Sibiu și instituțiile din subordinea sa în vederea reducerii birocrației pentru cetățeni când accesează servicii de sănătate.

Obiectivul specific 3: Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației, cu impact asupra modului de interacțiune al Consiliului Județean Sibiu cu cetățenii, prin dezvoltarea arhivei electronice, în vederea eliminării erorilor și scurtării timpului de așteptare pentru cetățeni pentru eliberarea oricărui document sau emiterea oricărui
răspuns.

Obiectivul specific 4: Creșterea nivelului de competență a personalului Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor subordonate în vederea și pentru gestionarea eficientă a soluțiilor informatice care permit simplificare și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Rezultate aşteptate

Rezultat proiect 1: Mecanism de prioritizare a investiţiilor şi deciziilor Consiliului Judeţean funcţional.

Rezultat proiect 2: Politici publice judeţene fundamentate şi bugetate în raport cu planificarea strategică pe termen lung.

Rezultat proiect 3: Strategia de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru perioada 2021-2030, elaborată.

Rezultat proiect 4: Soluţii dezvoltate pentru servicii de sănătate furnizate online.

Rezultat proiect 5: Arhiva electronică realizată la Consiliul Judeţean Sibiu, DGASPC Sibiu şi spitalelor din subordinea CJ Sibiu.

Rezultat proiect 6: Competenţe, cunoştinţe şi abilităţi ale personalului Consiliului Judeţean şi instituţiilor subordonate.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 3.701.804,04 lei (TVA inclus), din care suma
aferentă activităților implementate de CJ Sibiu este de 3.381.041,14 lei, iar a celor gestionate de Asociația Română pentru Transparență este de 320.762,90 lei.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită prin act adițional până în luna iunie 2022

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

 


  Informare privind proiectul ”Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU - Strategia 2030

Consiliul Judetean Sibiu
Consiliul Judetean Sibiu


Transparency International Romania