Titlul proiectului: „Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă”

Cod proiect: SIPOCA 947/MySMIS 151484

Beneficiar: Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Întărirea capacității de colaborare și participare activă a organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali, prin elaborarea și implementarea unui mecanism de consultare la nivelul Primăriei Aiud, denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL).

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea de competențe specifice la nivelul personalului din cadrul ONG-urilor și parteneri sociali prin derularea a 6 sesiuni de instruire specializată, certificarea a minimum 80 de participanți, precum și printr-o rețea tematică de cooperare la nivel local.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea capacității organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali de a-și extinde aria de intervenție, prin dezvoltarea unui instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel local, precum și prin dezvoltarea a două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale.

Rezultate așteptate:

Rezultat proiect 1: un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.

Rezultat proiect 2: minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.

Rezultat proiect 3: două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.

Rezultat proiect 4: un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile

Perioada de implementare: august 2022 – decembrie 2023.

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul specific 2.1.: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European,

prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.


  Ghid   Regulament   Procedura 1   Procedura 2
  Newsletter 2   Newsletter 3