Titlul proiectului: Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV

Cod proiect: SIPOCA963/MySMIS:151483

Beneficiar: Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea de mecanisme și instrumente de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și rețea de cooperare la nivel local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Întărirea capacității de colaborare și participare activă a organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali prin dezvoltarea unui mecanism de consultare la nivelul Primăriei Brănești și elaborarea a patru propuneri de politici publice în domeniile: educație, cultură, sănătate, mediu.

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea capacității interne a minimum 30 de ONG-urilor și parteneri sociali prin participarea la sesiuni de instruire specifice, precum și prin intermediul unei rețele tematice de cooperare la nivel local.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a-și extinde aria de intervenție, prin elaborarea și testarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Rezultate așteptate

Rezultat proiect 1: Un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești, elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Brănești.

Rezultat proiect 2: Patru propuneri de politici publice dezbătute, validate în cadrul Grupului Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești și înaintate spre aprobare Consiliului Local.

Rezultat proiect 3: Minimum 90 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.

Rezultat proiect 4: o rețea tematică de cooperare la nivel local.

Rezultat proiect 5: Patru instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Valoarea totală a proiectului: 419.748,81 lei, din care 411.353,83 lei total fonduri nerambursabile

Perioada de implementare: iulie 2022 – decembrie 2023.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 


  Livrabil 1   Livrabil 2   Livrabil 3   Livrabil 4   Livrabil 5
  Newsletter 1   Newsletter 2   Newsletter 3