Analiza preliminară a contextului legislativ din domeniul integrității

  • Transparency International Romania este partener în proiectul “NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor”, derulat de Agenția Națională de Integritate și Ministerul Justiției.

În cadrul proiectului NIAct, una din principalele activități derulate are în vedere elaborarea unei analize preliminare a contextului legislativ din domeniul integrității.

La elaborarea documentului colaborează experți din cadrul celor trei parteneri implicați în proiect: Agenția Națională de Integritate, Ministerul Justiției și Transparency International Romania. S-a pornit de la situațiile concrete cu care se confruntă atât instituții precum Agenția Națională de Integritate, instanțele de judecată, societatea civilă, precum și persoanele care au obligația respectării cadrului de integritate. Astfel de tipuri de probleme practice au fost documentate prin analiza cazuisticii ANI și jurisprudenței instanțelor de judecată, precum și prin analiza așteptărilor și nevoilor societății și ale sistemului public.

Experții implicați au realizat inventarierea tuturor reglementărilor legale din domeniul integrității, care au legatură cu incompatibilitățile, conflictele de interese sau averile nejustificate. Totodată, a fost realizată o documentare aprofundată pe baza cazuisticii ANI în materie de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate în trei domenii vulnerabile la fenomene de corupție. Cele trei domenii selectate au avut în vedere aspecte legate de: Educație, Sănătate, Funcționari publici.

În același timp au fost analizate bune practici existente la nivel european și internațional în materie, precum și recomandări internaționale primite de România în cadrul MCV, dar și de la GRECO, Comisia de la Veneția sau UNCAC.

Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul NIAct în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă, în perioada februarie 2022 – decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi  intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!


Data publicare: 15/10/2023