Raportul narativ al analizei legislației naționale relevante în domeniul integrității publice

 •  Transparency International Romania este partener în proiectul “NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor”, derulat de Agenția Națională de Integritate și Ministerul Justiției.

 

Premiza de la care s-a pornit în elaborarea raportului narativ a fost aceea că este nevoie de o imagine de ansamblu asupra legislației naționale în domeniul integrității publice care să permită identificarea deficiențelor punctuale și sistemice ale acestui cadru normativ. Acest aspect poate fi realizat prin sintetizarea reglementării relevante în domeniul integrității, pentru fiecare din cele 39 de categorii de persoane care au obligația declarării averii și intereselor, potrivit art. 1 alin.(1) din Legea nr. 176/2010.

Analiza a fost realizată de experții desemnați de Transparency International Romania și Agenţia Naţională de Integritate, prin parcurgerea a trei etape:

 • Etapa I – centralizarea actelor normative din ordinea juridică internă cu relevanță în domeniul integrității publice;
 • Etapa II – întocmirea separată a câte unui tabel pentru fiecare categorie de persoane supuse obligației de declarare a averii și intereselor, în care au fost transpuse dispoziții legale referitoare la:

•     incompatibilități;

•     conflicte de interese;

•     declararea averii;

•     sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor privind integritatea;

•     termene/ măsuri pentru evitarea incidentului de integritate.

 • Etapa III – sintetizarea în cadrul raportului narativ a reglementării transpuse în cadrul tabelelor individuale întocmite în Faza II și evidențierea deficiențelor legislative identificate.

 

Principalele concluzii rezultate în urma analizei

Distinct de deficiențele punctuale identificate, analiza de ansamblu a legislației naționale dezvăluie și unele neajunsuri sistemice ale legislației relevante în domeniul integrității:

 • Reglementările privind incompatibilitatea și conflictul de interese ce vizează categoriile de persoane menționate de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 sunt dispersate într-un număr extrem de mare de acte normative, aspect care îngreunează atât respectarea, cât și urmărirea încălcării obligațiilor stabilite prin aceste acte normative.
 • În ciuda numărului mare de acte normative cu incidență în domeniul integrității, subzistă numeroase situații de vid legislativ în care legea nu prevede cazurile de incompatibilitate sau conflictele de interese în care se pot afla persoanele obligate să depună declarații de avere și de  interese.
 • În legile speciale care conțin reglementări relevante în domeniul integrității publice nu se trasează o distincție suficient de clară între noțiunea incompatibilitate/ interdicție și condiții de acces/ eligibilitate în funcția respectivă.
 • Lipsa unui cadru unitar care să ghideze suspendarea și întreruperea termenelor de prescripție privind activitatea de evaluare a declarației de avere, a conflictelor de interese și a incompatibilităților, respectiv de angajare a răspunderii administrative pentru încălcarea obligațiilor relevante în domeniul integrității.

 

Analiza sectorială – concluzii generale

În urma analizei sectoriale a domeniilor referitoare la educație, sănătate și funcționari publici, s-a conturat necesitatea unei intervenții legislative asupra reglemen-tării integrității publice în aceste domenii, care vizează:

 • Clarificarea sensului și conținutului anumitor situații legale de incompatibilitate sau conflicte de interese, conform spețelor analizate;
 • Reglementarea echitabilă și proporțională a situațiilor de incompatibilitate și conflicte de interese în cazul celor trei domenii, mai ales prin prisma „vidului legislativ” existent în domeniul educației;
 • Necesitatea disocierii clare între cazurile de incompatibilitate și conflicte de interese administrative care cad în competența de verificare și sancționare a Agenției Naționale de Integritate și, respectiv, condițiile de acces sau alte interdicții aplicabile funcțiilor relevante din cadrul celor trei domenii, care fac obiectul verificării și sancționării structurilor interne sau externe de angajare a răspunderii administrativ-disciplinare a acestor categorii de persoane;
 • Necesitatea simplificării legislației în materie, prin unirea dispozițiilor relevante fiecărui domeniu sectorial analizat în corpul unui singur act normativ având ca obiect de reglementare integritatea publică.

 

Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul NIAct în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă, în perioada februarie 2022 – decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi  intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!


Data publicare: 25/10/2023