• Este acela de a îmbunătăți transparența, răspunderea și eficiența organismelor competente în aplicarea procedurii de confiscare din Europa, prin aplicarea unui control eficient al societăţii civile asupra performanţei acestora.
  • Obiectivul general constă în dezvoltarea capitalului uman din mediul rural prin configurarea unui sistem de sprijin complex care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii şi să stimuleze spiritul antreprenorial pentru 800 persoane din mediul rural, cu precădere persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, dar şi şomeri în scopul creșterii gradului de ocupare şi înlăturării capcanei inactivității, fiind astfel în acord cu obiectivul general POSDRU.
  • Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea dezvoltării condiţiei femeii în actuala structură a societăţii, printr-o abordare complexă a problematicii egalităţii de şanse. Proiectul vizează dezvoltarea unor trasee profesionale individuale şi personalizate dedicate femeilor, corelate cu nevoile acestora şi urmărind tendinţele de dezvoltare din piaţa muncii. Totodată, proiectul creează spațiul necesar, asigurând premise adecvate, pentru dezvoltarea capacitații a 450 de femei de a-şi înfiinţa şi conduce propria afacere şi formarea lor pentru a deveni promotoare ale integrităţii şi responsabilităţii în mediul privat. Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare a reprezentanţilor autorităţilor publice, mass-media şi societăţii civile cu privire la egalitatea de gen.
  • Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale în învățământul superior prin acțiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educațional şi adaptării lui la exigenţele pieței muncii. Proiectul urmăreşte creșterea calităţii ofertei educaționale din învățământul universitar din domeniul științelor juridice la nivelul regiunii Sud-Est printr-o mai bună corelare a unui program de licență cu cerințele în continua schimbare ale pieței muncii şi facilitarea accesului la învățământul superior.
  • Promovarea utilizării pactelor de integritate în salvgardarea fondurilor UE împotriva fraudei şi corupţiei, precum și ca un instrument de creștere a transparenței și a responsabilității, de sporire a încrederii în contractarea autorităților și Guvernului, de contribuire la o bună reputație a autorităților contractante, de a conduce la economii de costuri și de a îmbunătăți concurența prin proceduri de achiziții publice mai bune.
  • Obiectivul general al proiectului este de a înțelege cum și când persoanele decid să-i tragă la răspundere pe cei corupţi și, astfel, să reducă oportunitățile de corupție
  • Proiectul a avut în vedere să stimuleze, să promoveze și să dezvolte mecanisme și instrumente necesare în prevenirea și lupta împotriva corupției și a delictelor, pentru a garanta securitatea și ordinea publică în România, Bulgaria și Letonia.